Archiv rubriky: Zajímavé nálezy

Nalezen nový druh pro okres Vsetín – Carex davalliana

ostřice Davallova (Carex davalliana)

Tato hustě trsnatá dvoudomá ostřice roste pouze na mokřadních stanovištích – bázemi bohaté slatiniště a prameniště. Jedná se o konkurenčně slabý druh, proto je ohrožen zarůstáním pramenišť a slatin z důvodu absence obhospodařování. Je zařazena mezi silně ohrožené druhy (C2t) a chráněna je i zákonem jako ohrožený druh (§3).

V okrese Vsetín byla nalezena v Semetíně – jeden samčí trs. Vzhledem k tomu, že historicky není tento druh ze Vsetínska uváděn, pravděpodobně byla na lokalitu zavlečena. Nejbližší lokality jsou z okolí Rusavy v Hostýnských vrších (okr. Kroměříž).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jana Tkáčiková

Nový druh pro okres Vsetín – velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii)

velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii)

Nepůvodní druh květeny České republiky, který se od 80. let 20. století trvaleji vyskytuje v prostoru pískovny u Bzence na jihový­chodní Moravě. Je nalézán v blízkém či vzdálenějším okolí bzenecké pískovny především v intravilánech obcí, kam je zavlékán se stavebním pískem či nákladní dopravou. Na území severovýchodní Moravy byl velbloudník tenkokřídlý zaznamenán teprve nedávno v areálech prodejen sypkých stavebních hmot na deponiích písku dopravovaném z pískovny Bzenec. Rostliny rostou na částech navážek, kde většinou nedochází k manipulaci s pískem. V roce 2013 byl sbírán také ve Valašském Meziříčí v areálu prodejny uhelných skladů, na navážce písku z bzenecké pískovny.

Autor: Petr Kocián

Nové lokality škardy ukousnuté v okolí Vsetína

V roce 2015 byly nalezeny tři nové mikrolokality v těsném okolí Vsetína. Škarda ukousnutá (Crepis praemorsa) je silně ohroženým druhem květeny ČR. Nedávno bylo zpracováno její aktuální rozšíření na území CHKO Beskydy a v přilehlých územích (Tkáčiková in Popelářová et al. 2011).

Teplomilná škarda ukousnutá roste v ČR převážně v termofytiku a v teplejších územích mezofytika, zvláště v územích s bazickými horninami, jinde je tento druh vzácný nebo zcela chybí (Kaplan & Kirschner in Slavík & Štěpánková 2004). Druh byl dříve v teplých územích poměrně hojný, ale v průběhu 20. století silně ustoupil (cf. Kaplan & Kirschner in Slavík & Štěpánková 2004). V oblasti severovýchodní Moravy je škarda ukousnutá vzácná a stejně tomu bylo i v minulosti. Údaje o výskytu existují pouze z okrajových oblastí beskydského regionu, do oreofytika Radhošťských Beskyd neproniká (cf. Kaplan & Kirschner in Slavík & Štěpánková 2004). Na Vsetínsku (fytochoriony 80a., 81., 82.) se vyskytuje v oblastech budovaných vsetínskými vrstvami magurského flyše, který obsahuje jílovce s bazickou reakcí.

Recentního rozšíření na Vsetínsku sahá údolím Vsetínské Bečvy od Vsetína přes Hovězí a Huslenky po Nový Hrozenkov. Izolovaná lokalita ve Študlově pravděpodobně navazuje na mnohem hojnější výskyt druhu v Bílých Karpatech (cf. Jongepier & Pechanec 2006). Zajímavý je údaj z Jablůnky, který rozšiřuje oblast výskytu směrem na sever údolím Vsetínské Bečvy.

Škarda ukousnutá roste na Vsetínsku v kosených a přepásaných loukách svazu Cynosurion a Arrhenatherion a v mezofilních lemech listnatých lesů sv. Trifolion medii.

 

Literatura:

Jongepier J. W. & Pechanec V. (2006): Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.

Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 44, Příl. 2009/1: 1–106.

Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J., Vašut R. J., Vymazalová M., Dvorský M., Lustyk P. & Ohryzková L. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009). Zprávy České Botanické Společnosti, Praha, 46: 277–359.

Slavík B. & Štěpánková J. [eds] (2004): Květena České republiky. 7. Academia, Praha, 767 pp.

Autor: Jana Tkáčiková

Nová lokalita vstavače vojenského pro okres Vsetín

vstavač vojenský (Orchis militaris) (C2b)

Tento statný vstavač roste na teplých a slunných loukách nebo stráních a ve světlých křovinách a lesních lemech v nejteplejších částech ČR. Upřednostňuje vápnité půdy. V ČR se vyskytuje v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a především na jihovýchodní Moravě.

Na Vsetínsku je vstavač vojenský velmi vzácný, recentně roste pouze v Přírodní památce Ježůvka u Vsetína. Nově byla nalezena 1 rostlina v mapovacím čtverci 6573ab Choryňská stráž.

vstavač vojenský (Orchis militaris)

Autor: Jana Tkáčiková

Právě kvete kriticky ohrožená záraza vyšší

záraza vyšší (Orobanche elatior) (C1t)

Záraza vyšší je vzácný druh v Čechách i na Moravě, vázaný na výslunné travnaté svahy mírně teplých i relativně chladnějších oblastí ve výškách 250–750 m n. m. Xerotermním, skalním a stepním, přesychajícím stanovištím v termofytiku se vyhýbá (ZÁZVORKA 2010). Hostitelem je Centaurea scabiosa. V okrese Vsetín roste velmi vzácně pouze v katastru obcí Choryně a Jasenice u Lešné. V PP Choryňská stráž roste ve vegetaci širokolistých suchých trávníků sv. Bromion v jihovýchodní části památky. Odtud byla také opakovaně udávána pod jménem Orobanche alsatica (záraza alsaská).

Podrobnější informace k problematice záraz lze načerpat v článku Jiřího Zázvorky: Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119, 2010.

orobanche-elatior

Autor: Jana Tkáčiková

Nalezen nový druh pro okres Vsetín – Senecio inaequidens

starček úzkolistý (Senecio inaequidens)

Tento žlutě kvetoucí polokeř pochází z jižní Afriky a do Evropy se dostal koncem 19. století a na počátku 20. století v souvislosti s dovozem jihoafrické vlny – patří do kategorie tzv. vlnových adventivů. V Evropě byl poprvé zavlečen na území Německa a posléze i do dalších zemí západní Evropy. Od konce 70. let 20. století se postupně začal šířit v Německu po železnicích a dálnicích. Na území České republiky byl starček úzkolistý poprvé pozorován v roce 1997 v přístavu v Děčíně. Od té doby se pomalu šíří vesměs na území Čech, tak jako v západní Evropě, na železnici nebo dálnicích. Na Moravě a ve Slezsku je zaznamenáván pouze na dálnicích a rychlostních silnicích a železnicích. V poslední době je však zavlékán (patrně kamiónovou dopravou) i na silnice nižších tříd do míst mimo hlavní silniční tepny (např. Nový Jičín). Zavlečení starčku úzkolistého ke Lhotce nad Bečvou v okrese Vsetín je tak dalším příkladem postupné invaze tohoto druhu na území České republiky.

Senecio inaequidens

Autor: Petr Kocián

Zajímavé nálezy 2013 – Ambrosia artemisiifolia

Ambrozie peřenolistá pochází ze Severní Ameriky a na našem území se chová jako invazní ruderál v teplejších oblastech státu. Na severovýchodě ČR se vyskytuje vzácně roztroušeně na železnici, výjimečně na ruderálních místech. V rámci Projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ byl v roce 2013 zachycen výskyt ambrozie peřenolisté na poli u Perné. Jedná se patrně o první zaznamenaný výskyt tohoto druhu jako polního plevele nejen v okrese Vsetín, ale také na severovýchodě ČR.

Ambrosia artemisiifolia

Autor: P. Kocián

Zajímavé nálezy 2013 – Lythrum hyssopifolia

Nenápadná jednoletá rostlina kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia) roste v teplých oblastech na zasolených půdách. Tento fakultativní halofyt se vzácně objevuje i v chladnějších polohách na slatinných loukách a také na vlhkých polích s terénními depresemi. Právě na podmáčené části pole u Lešné u Valašského Meziříčí byl kyprej v rámci Projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ nalezen v roce 2013. Je řazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny.

Lythrum hyssopifolia

Autor: Jana Tkáčiková

Zajímavé nálezy 2013 – Abutilon theophrasti

Mračňák Theophrastův je neofytním polním plevelem. Pochází z teplejších oblastí Asie, kde roste jako plevel na polích bavlny, v zahradách, u řek a v křovinách. V Česku se druh vyskytuje vzácně roztroušeně především na ruderálních stanovištích s těžištěm výskytu ve středních Čechách a v Polabí. Nálezy na území okresu Vsetín jsou vzácné a pocházejí až z posledních let. V rámci Projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ byl v roce 2013 zachycen výskyt mračňáku na sklizeném kukuřičném poli u Lhotky nad Bečvou.

mracnak-theophrastuv

Autor: P. Kocián