Archiv autora: mapovanivs

Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely

Síťové mapování aktuální květeny v okrese Vsetín probíhá souběžně s kompletací historických údajů. Jedním z nejstarších ucelených pramenů o květeně Valašska jsou rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely, které nebyly nikdy vydány tiskem: „Rostlinstvo květeny Vsetínské“ z roku 1879 a nedatovaný nedokončený rukopis „Rostliny na Valašsku rostoucí“. Rukopisy jsou součástí dosud nezpracované pozůstalosti Jana Bubely uložené v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí.

Rukopisy Jana Bubely dlouho dobu ležely v depozitáři muzea a jen zřídka byly kvůli obtížné dostupnosti využívány při studiu regionální květeny. Právě časté dotazy na tento zdroj nás přivedly k myšlence rukopisy zpřístupnit všem zájemcům o regionální květenu. O vydání publikace Vás budeme informovat.

rukopis-bubela-1

rukopis-2-1

rukopis-2-2

Jan (Johann) Bubela se narodil 22. ledna 1855 ve Vsetíně do zámožné a vážené rodiny Bubelů. Shromáždil poznatky o více než 850 druzích cévnatých rostlin rostoucích na Vsetínsku a objevil zde několik nových druhů pro květenu Moravy. Ve Sborníku Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí z roku 1884 uveřejnil článek „O rostlinách na Valašsku zavlečených a zdomácnělých“. Značnou část svých poznatků buď sám publikoval, nebo byly publikovány, v některé z květen Moravy. Zpracoval také dodatky a opravy k Obornyho flóře Moravské „Flora von Mähren und österr. Schlesien“ (v své době jediné souhrnné květeně Moravy a Slezska), jež byly následně zahrnuty do souborného díla Eduarda Formánka „Květena Moravy a rakouského Slezska“.

Autor: Jana Tkáčiková

Mapování v okolí Komárovic a Kladerub

Pokračující mapování vsetínského okresu přináší i ve vrcholícím létě řadu patrně nových taxonů pro mapovací pole 6573, kde v okolí Komárovic a Kladerub byly nalezeny zřídkavé druhy, jako kupříkladu:

 • Amaranthus blitum C3 – v intravilánu obce Komárovice
 • Bromus japonicus C4a – v poli pod rybníčkem východně od Kelče
 • Cerinthe minor C4a – v zanedbaném sadu směrem na Kelč
 • Chenopodium glaucum – v areálu zemědělského družstva Komárovice
 • Inula britannica – v sadu na východě Komárovic
 • Leonurus cardiaca C4a – v areálu zemědělského družstva Komárovice
 • Melilotus altissimus C3 – při potoku z vrchu Sedliska
 • Scrophularia umbrosa C4a – v korytě Juhyně
 • Sedum hispanicum – v intravilánu obce Komárovice
 • Sedum pallidum – v intravilánu obce Komárovice
 • Senecio germanicus – při potoku z vrchu Sedliska
 • Silene baccifera C3 – za fotbalovým hřištěm pod Kladeruby
 • Verbena officinalis C3 – u motokrosové dráhy pod Kladeruby

Dále byly v území kvadrátu 6573 potvrzeny:

 • Euphorbia amygdaloides C4a – v listnatých lesích
 • Pulmonaria mollis C3 – v sadech
 • Sherardia arvensis – v poli východně Komárovic
 • Valerianella dentata subsp. dentata C4a – v poli východně Komárovic

a mnoho dalších…

 

Amaranthus blitum

Amaranthus blitum

Leonurus cardiaca

Leonurus cardiaca

Scrophularia umbrosa

Scrophularia umbrosa

Silene baccifera

Silene baccifera

Verbena officinalis

Verbena officinalis

Zapsal a fotografoval: D. Hlisnikovský

Mapování v okolí Němetic

Při probíhajícím mapování byla v okolí Němetic potvrzena či objevena řada ohrožených druhů, z nichž si pozornost zasluhuje především vzácný plevel – úporek hrálovitý (Kickxia elatine). Rovněž tetlucha kozí pysk vznešená (Aethusa cynapium subsp. elata) a starček bludný (Senecio erraticus jsou v oblasti výjimečnými druhy. Kolem zemědělského družstva se zalíbilo komonici nejvyšší (Melilotus altissimus) a lebedě hrálovité (Atriplex prostrata). V lesích setrvává nemálo demontánních prvků jimiž zde jsou kerblík lesklý (Anthriscus nitudus), čistec alpínský (Stachys alpina), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), rozrazil horský (Veronica montana) aj.

Výběr ze zaznamenaných druhů:

 • Aethusa cynapium subsp. elata C4a
 • Anthriscus nitidus
 • Arum cylindraceum C4a
 • Atriplex prostrata subsp. latifolia C4a
 • Centaurium erythraea C4a
 • Cerastium lucorum C4a
 • Euphorbia amygdaloides C4a
 • Hacquetia epipactis C4a
 • Kickxia elatine subsp. elatine C2 t
 • Lilium martagon C4a
 • Melilotus altissimus C3
 • Pulmonaria mollis C3
 • Sherardia arvensis
 • Senecio erraticus C3
 • Stachys alpina subsp. alpina C3
 • Veratrum album subsp. lobelianum C4a
 • Veronica montana C4a
 • Vicia dumetorum C4a

nemetice-1
Květ úporku hrálovitého

nemetice-2
Komonice nejvyšší

nemetice-3
Detail chlupatých lusků komonice nejvyšší

nemetice-4
Rozkvétající starček bludný

Zapsal a fotografoval: D. Hlisnikovský

Nová lokalita vstavače vojenského pro okres Vsetín

vstavač vojenský (Orchis militaris) (C2b)

Tento statný vstavač roste na teplých a slunných loukách nebo stráních a ve světlých křovinách a lesních lemech v nejteplejších částech ČR. Upřednostňuje vápnité půdy. V ČR se vyskytuje v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a především na jihovýchodní Moravě.

Na Vsetínsku je vstavač vojenský velmi vzácný, recentně roste pouze v Přírodní památce Ježůvka u Vsetína. Nově byla nalezena 1 rostlina v mapovacím čtverci 6573ab Choryňská stráž.

vstavač vojenský (Orchis militaris)

Autor: Jana Tkáčiková

Právě kvete kriticky ohrožená záraza vyšší

záraza vyšší (Orobanche elatior) (C1t)

Záraza vyšší je vzácný druh v Čechách i na Moravě, vázaný na výslunné travnaté svahy mírně teplých i relativně chladnějších oblastí ve výškách 250–750 m n. m. Xerotermním, skalním a stepním, přesychajícím stanovištím v termofytiku se vyhýbá (ZÁZVORKA 2010). Hostitelem je Centaurea scabiosa. V okrese Vsetín roste velmi vzácně pouze v katastru obcí Choryně a Jasenice u Lešné. V PP Choryňská stráž roste ve vegetaci širokolistých suchých trávníků sv. Bromion v jihovýchodní části památky. Odtud byla také opakovaně udávána pod jménem Orobanche alsatica (záraza alsaská).

Podrobnější informace k problematice záraz lze načerpat v článku Jiřího Zázvorky: Orobanche kochii and O. elatior (Orobanchaceae) in central Europe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 95(2): 77–119, 2010.

orobanche-elatior

Autor: Jana Tkáčiková

První zajímavé nálezy – Vsetín – Brhleny – čtverec 6674-14

Letošní pozvolný nástup jara ideálně nastartoval botanickou sezónu. Ještě stále je k vidění většina jarních druhů, dokvétají jarní geofyty a rozkvétají první luční druhy.

Čtverec 6674-14 leží v závěru údolí Jasenice v katastru Vsetína a zhruba středem čtverce prochází hranice fytochorionů 80a. Vsetínská kotlina a 82. Javorníky. Podrobnou charakteristiku zmíněných fytochorionů najdete zde. Květena ve čtverci je relativně bohatá (přestože většinu plochy pokrývá les) a to díky pestrosti geologického podloží a přítomnosti jak teplomilných, tak i horských druhů. Subtermofilní druhy pronikaly směrem na sever údolím Senice, Vsetínské Bečvy a celkově v minulosti v mnohem větší míře odlesněnou krajinou až do okolí Vsetína (ve zkoumaném čtverci jsou ukázkou např. louky v osadě Ranč nebo těsně za hranicí čtverce PP Louky pod Rančem s druhem Cirsium pannonicum). Naopak druhy horské sestupují nebo jsou splavovány z vyšších nadmořských výšek.

Při prvním terénním průzkumu čtverce v jeho jihovýchodní části bylo nalezeno několik ohrožených a zajímavějších druhů:

 • Aremonia agrimonoides subsp. agrimonoides (řepíček řepíkovitý) C2r
 • Arum cylindraceum C4a
 • Cardamine hirsuta
 • Carex pendula C4a
 • Dentaria enneaphyllos C3
 • Euphorbia amygdaloides C4a
 • Lunaria rediviva C4a
 • Luzula luzulina C3
 • Noccaea caerulescens subsp. caerulescens = Thlaspi caerulescens (penízek modravý)

Čtverec 6674-14 na mapě:

6674-ad

Autor: Jana Tkáčiková

Pokračujeme v síťovém mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín!

Zapojte se v roce 2015!

Od roku 2013 běží projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně se snažíme prozkoumat území na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců. Rádi uvítáme nové zájemce o mapování.

Pokud máte o mapování zájem, vyberte si z přiložené mapky čtverec a napište jeho číslo na mail janatkacikova@seznam.cz. Zeleně a fialově vybarvené čtverce nevybírejte, byly již vymapovány v roce 2013 a 2014!

Mapa

V roce 2015 se bude mapovat dalších 10 čtverců.

Zájemci o mapování dostanou vytištěnou ortofotomapu a základní mapu s vyznačenými hranicemi čtverce, škrtací formulář a metodiku.

Finance jsou zatím nejisté, ale věříme, že jako každý rok budou uhrazeny alespoň náklady na cestovné (asi 2.000,- Kč za čtverec).

Pro zájemce ze vzdálenějších končin je k dispozici zdarma nocleh v Jarcové, č.p. 102.

Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2014

Projekt byl v roce 2014 realizován na území okresu Vsetín, přesněji pouze na území okresu mimo hranice CHKO Beskydy. Bylo zvoleno 10 mapovacích čtverců tak, aby co nejlépe zachytily druhovou diverzitu květeny vsetínského okresu. Vybrány byly čtverce z okrajových částí okresu tak, aby pokrývaly většinu biotopů vyskytujících se na území okresu a na ně svým výskytem vázaných druhů rostlin. Výběr byl cílen také na pokrytí všech fytochorionů, do nichž území okresu spadá, což jsou: 76a. Moravská brána vlastní, 79. Zlínské vrchy, 80a. Vsetínská kotlina, 81. Hostýnské vrchy a 82. Javorníky.

V roce 2014 bylo v 10 mapovacích čtvercích zaznamenáno celkem 2075 údajů o výskytu cévnatých rostlin. V některé z kategorií ohroženosti (v tzv. červených seznamech rostlin) se nachází 40 taxonů cévnatých rostlin. Výrazná je skupina zástupců vstavačovitých (Cephalanthera damasonium, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis albensis, E. leutei, Listera ovata, Orchis mascula, O. pallens a Platanthera bifolia) a skupina teplomilných druhů rostlin (Cirsium pannonicum, Geranium sanguineum a Pulmonaria mollis) očekávaná a potvrzená v jihozápadní a severozápadní části okresu. Další výraznou skupinu tvoří druhy lesní, vázané na zachovalé listnaté lesy (Aquilegia vulgaris, Aconitum lycoctonum, Allium ursinum, Arum cylindraceum, Corydalis solida, Lilium martagon, Stachys alpina) a jedlobučiny (Blechnum spicant, Cardamine trifolia, Dentaria enneaphyllos, Dentaria glandulosa, Dryopteris borreri, Veratrum album subsp. lobelianum, Veronica montana).

Z fytogeograficky významných druhů je výrazná skupina taxonů s vazbou na karpatskou oblast, které jen zřídka svým výskytem zasahují mimo karpatskou oblast směrem na západ do Moravské brány a do Čech (Carex pendula, Equisetum telmateia, Euphorbia amygdaloides, Hacquetia epipactis, Isopyrum thalictroides, Scilla kladnii). Z mokřadních a vodních druhů jsou významné populace rdestů Potamogeton lucens a P. trichoides, které jsou v regionu vzácné zejména kvůli nedostatku vhodných biotopů – rybníků, slepých ramen, apod.

Podrobněji se výsledkům věnuje Závěrečná zpráva za rok 2014.

Autor: Jana Tkáčiková

Předběžné výsledky za rok 2014

V roce 2014 bylo v 10 mapovacích čtvercích zaznamenáno celkem 2075 údajů o výskytu cévnatých rostlin. V některé z kategorií ohroženosti (v tzv. červených seznamech rostlin) se nachází 40 taxonů cévnatých rostlin, např.

Abies alba
Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum
Allium ursinum subsp. ursinum
Aquilegia vulgaris
Arum cylindraceum
Barbarea vulgaris
subsp. arcuata
Blechnum spicant
Cardamine trifolia
Carex pendula
Centaurium erythraea
subsp. erythraea
Cephalanthera damasonium
Cirsium pannonicum
Corydalis solida
subsp. solida
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
Dentaria enneaphyllos
Dentaria glandulosa
Dryopteris borreri
Epipactis albensis
Epipactis leutei
Equisetum telmateia
Euphorbia amygdaloides
Galium rivale
Geranium sanguineum
Hacquetia epipactis
Inula salicina
subsp. salicina
Isopyrum thalictroides
Lilium martagon
Listera ovata
Juniperus communis
subsp. communis
Orchis mascula subsp. speciosa
Orchis pallens
Platanthera bifolia
Potamogeton lucens
Potamogeton trichoides
Pulmonaria mollis
Scilla kladnii
Stachys alpina
subsp. alpina
Veratrum album subsp. lobelianum
Veronica montana

Více v závěrečné zprávě projektu, která bude vyvěšena během ledna 2015.

Autor: Jana Tkáčiková

Nalezen nový druh pro okres Vsetín – Senecio inaequidens

starček úzkolistý (Senecio inaequidens)

Tento žlutě kvetoucí polokeř pochází z jižní Afriky a do Evropy se dostal koncem 19. století a na počátku 20. století v souvislosti s dovozem jihoafrické vlny – patří do kategorie tzv. vlnových adventivů. V Evropě byl poprvé zavlečen na území Německa a posléze i do dalších zemí západní Evropy. Od konce 70. let 20. století se postupně začal šířit v Německu po železnicích a dálnicích. Na území České republiky byl starček úzkolistý poprvé pozorován v roce 1997 v přístavu v Děčíně. Od té doby se pomalu šíří vesměs na území Čech, tak jako v západní Evropě, na železnici nebo dálnicích. Na Moravě a ve Slezsku je zaznamenáván pouze na dálnicích a rychlostních silnicích a železnicích. V poslední době je však zavlékán (patrně kamiónovou dopravou) i na silnice nižších tříd do míst mimo hlavní silniční tepny (např. Nový Jičín). Zavlečení starčku úzkolistého ke Lhotce nad Bečvou v okrese Vsetín je tak dalším příkladem postupné invaze tohoto druhu na území České republiky.

Senecio inaequidens

Autor: Petr Kocián